VENICE PHU QUOC 8K HDR film – Nhạc nước Grand World Phú Quốc – Fine Art Beauty of Truth

The colors of the film are edited to reach the milky way colors, based on the truth of the universal colors, more details below please:

Màu sắc bộ phim được xử lý để đạt đến màu sắc dải ngân hà, dựa trên sự thật sắc màu vũ trụ, xin xem chi tiết bên dưới:

Duc Linh, the 8K filmmaker has spent 4 years studying of universal photography:

– Taking photos of the ocean, sunset, sunrise, night sky, the moon, the stars and the milk way…

Đức Linh, nhà làm phim 8K đã có 4 năm học nhiếp ảnh vũ trụ:

– Chụp thực hành đại dương, mặt trời lặn, mặt trời mọc, bầu trời đêm, mặt trăng, các ngôi sao và dải ngân hà…

– Analyze the colors and light of each image to learn the laws of universe light (radiation, scattering, absorption and refraction), both day and night and understand the truth of the universal colors. This helps to choose the right effect filters attached to the len, in order to receive the best and full data of light comes to the sensor of the camera, because there are some invisible colors to human eyes both day and night. And everything will shine in the photo/video when their light and their colors are absorbed precisely.

– Phân tích dữ liệu màu và ánh sáng của mỗi hình ảnh để học được các quy luật ánh sáng vũ trụ (bức xạ, tán xạ, hấp thụ và khúc xạ), cả ngày lẫn đêm và hiểu được sự thật của sắc màu vũ trụ. Điều này giúp lựa chọn chính xác những filter – kính lọc hiệu ứng gắn trên ống kính, để thu nhận được dữ liệu đầy đủ và tốt nhất của ánh sáng đi vào cảm biếng máy ánh, vì có một số màu không thể quan sát được bằng mắt người dù là ngày hay đêm. Mọi vật sẽ phát sáng trong ảnh/phim khi ánh sáng và màu của chúng được hấp thụ chi tiết và chính xác.

– Editing the photos and videos with the foundation of graphic computer in order to reach much better results: non losing detail, much more beautiful colors which human eyes can not see. These colors are the truth, they exist in the environment of the photo or video. So that, the retouched photo / film will be closed to the perfection. This result is correct in the past, the present and the future. This is the Fine Art – The Beauty of the Truth.

– Hậu kỳ xử lý ảnh và phim dựa trên nền tảng kiến thức đồ hoạ máy tính để đạt đến kết quả tốt hơn nhiều: không mất chi tiết, xuất hiện nhiều màu đẹp hơn mà mắt người không thấy được. Các màu này là sự thật, chúng tồn tại trong môi trường ảnh chụp / phim quay. Do đó, ảnh và phim được xử lý xong sẽ đạt gần đến sự hoàn hảo. Kết quả này đúng trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây chính là “Tuyệt Tác Nghệ Thuật – Sự Thật Hoàn Mỹ” .

Now, I am happy to wait for your inquiry of photography or 8K film: wedding, pre wedding – couple, family, travel and resort, building and architecture ….

Mình rất vui chờ đợi lời mời cho các hợp đồng chụp ảnh và 8K phim: phóng sự cưới, album cặp đôi, gia đình, quảng cáo du lịch và resort, công trình toà nhà kiến trúc….

I am so sorry for one thing of this film. I edited this film by Davinci Resolve Studio. The rendered film in my computer is more better colors and light contrast, but the uploaded YouTube film is decreased the contrast and colors.

Xin thông cảm cho bộ phim này, mình xử lý bằng phần mềm Davinci Resolve Studio. Bản phim xuất ra trong máy tính có màu và độ sáng tương phản tốt hơn, bản phim tải lên YouTube đã bị giảm chất lượng màu và độ tương phản rồi nha.

Music from www.epidemicsound.com: “Blue Fountain” – Emil Axelsson “Midnight Dance” – Jon Algar.

This film was recorded by the Canon Cinema R5C, 8K RAW quality videos, with the Canon RF len 24-70 F2.8. Videographer and editor by Linh.

Thank you and let’s travel with Linh, please!

FINE ART – THE BEAUTY OF THE TRUTH

TUYỆT TÁC NGHỆ THUẬT – SỰ THẬT HOÀN MỸ