The colors of the film are edited to reach the milky way colors, based on the truth of the universal colors, more details below please: Màu sắc bộ phim được xử lý để đạt đến màu sắc dải ngân hà, dựa trên sự thật sắc màu vũ trụ, xin xem chi tiết bên dưới: Duc Linh, the 8K filmmaker has spent 4 years studying of universal photography: - Taking photos of the ocean, sunset, sunrise, night sky, the moon, the stars and the milk way...