THẮNG + DƯƠNG engagement | Thong Nhat Independence Palace pre wedding | Duc Linh wedding photographer

THẮNG + DƯƠNG engagement | Thong Nhat Independence Palace pre wedding | Duc Linh wedding photographer

Location: Thong Nhat Independence and Saigon in 2016.

Duration: 2 sessions (6 hours of photography).

Địa điểm: Dinh Thống Nhất và Sài Gòn năm 2016. Thời lượng: 2 buổi (6 giờ chụp).
Date

July 30, 2023