NGUYỆN + HẰNG | Saigon pre wedding | Duc Linh wedding photographer

Location: Sai Gon in 2016. Duration: 2 hours of photography.

Địa điểm: Sài Gòn năm 2016. Thời lượng: 2 giờ chụp.
Date

July 30, 2023