CHÂU + LINH engagement | Ho Coc pre wedding | Duc Linh wedding photographer

CHÂU + LINH engagement | Ho Coc pre wedding | Duc Linh wedding photographer

Location: Ho Coc beach in 2015.

Duration: 2 sessions (6 hours of photography).

Địa điểm: Hồ Cốc năm 2015. Thời lượng: 2 buổi (6 giờ chụp).
Date

July 30, 2023